Allmänna villkor

Användaravtal för användning av de onlinetjänster som bygger på MattePortal-motorn (härefter kallat MattePortal eller Tjänsten) som tillhandahålls av Bitopia AB, Häggatan 2B 186 48 Vallentuna

Definitioner

Användare
Alla användare av MattePortal oavsett om detta är en enskild person, en elev eller administratör
Administratör
En Användare som handleder en Elev och som innehar en licens till MattePortal
Elev
En Användare som använder MattePortal under överinseende av en Mentor

1 Tillämpbarhet

1.1 MattePortal är en tjänst som tillhandahålls av Bitopia AB (härefter kallat Bitopia).
1.2 Bitopia tillhandahåller samtliga tjänster till Användaren på de villkor som anges i detta avtal.
1.3 Användaren godkänner dessa villkor genom att använda tjänsterna på MattePortal eller genom att godkänna dem i samband med första användningen av MattePortal.
1.4 Bitopia förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden. Användaren kommer meddelas när denna använder tjänsten om villkoren ändras. Användaren behöver godkänna de nya villkoren för att fortsätta använda tjänsten. Bitopia förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Användaren inte accepterar avtalsändringen.

2 Tjänsteinnehåll

2.1 Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda tjänsten.
2.2 Innehållet och tjänsterna på MattePortal uppdateras, modifieras och utvidgas ständigt. Användaren har endast rätt att använda tjänsten i dess aktuella tillstånd. Bitopia har inga skyldigheter att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa är tillgängliga.
2.3 Allt innehåll och Tjänsten i sig är skyddat enligt svensk upphovsrätt och får ej kopieras eller distribueras vidare.

3 Användande och ingående av avtal

3.1 Användarkontot skapas under förutsättning att Användaren fyllt i registreringsformuläret med korrekta uppgifter, accepterat dessa villkor, samt gett samtycke till sparande och användande av användaruppgifterna.
3.2 Bitopia bekräftar avtalets ingående genom att skicka ett e-postmeddelande till Administratören efter slutförd registrering.
3.3 Bitopia förbehåller sig rätten att ta bort inaktiva konton. Med inaktivitet menas att MattePortal inte använts under en sammanhängande period om sex (6) månader.
3.4 Konton är personliga och får ej delas av flera personer.
3.5 Om en Administratör skapar ett Användarkonto åt en Elev är Administratören ansvarig för Elevens användning av MattePortal.

4 Tillgänglighet och korrekthet

4.1 Bitopias ambition är att göra MattePortal tillgängligt dygnet runt. På grund av tekniskt arbete eller störningar, säkerhetsskäl eller myndighetsbeslut, utanför Bitopias kontroll, kan det dock förekomma att MattePortal är otillgängligt. Bitopia tar inget ansvar och ger inga garantier för MattePortals tillgänglighet eller användbarhet.
4.2 Bitopias ambition är att tillhandahålla en korrekt och felfri tjänst för Användaren. Bitopia garanterar inte att tjänsten är felfri men har för ambition att lösa alla buggar så fort de uppkommer. Bitopia tar inget ansvar för MattePortals korrekthet.

5 Sekretesspolicy och personuppgiftsbehandling

5.1 För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda Användarna en bra tjänst sparar, använder och analyserar Bitopia användarinformation och information om hur tjänsten används. Denna information uppstår i samband inmatning av Användaren eller genom nyttjande av tjänsten. Bitopia kommer enbart att behandla användarinformation i syfte att tillhandahålla och att förbättra tjänsten.
Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren till att användarinformationen behandlas och sparas av Bitopia (i egenskap av personuppgiftsansvarig för den behandling som sker vid användning av Tjänsten).
Användaren har rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan Användarens samtycke återkallades. Användarinformationen sparas och används under begränsad tid och kan raderas efter begäran därom av Användaren. I händelse av att Användaren begär radering kan användarinformationen komma att anonymiseras.
Data lagras inom EU och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.
Användare har rätt att begära tillgång till – och rättelse av – sina personuppgifter eller en begränsning av den behandlingen som rör dem såsom Användare av MattePortal, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet (det vill säga att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig). Notera att tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med Bitopia, men att Bitopia behandlar personuppgifterna för ytterligare ändamål, såsom analys av användarinformation, och baserar denna behandling på Användarens samtycke.
Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddsregler har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet; Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Sverige.
5.2 Bitopia är berättigad att använda eller överlämna användarinformation till tredje man för att följa lagar, försvara Bitopias rättigheter, avhjälpa tekniska problem samt för att leverera och förbättra tjänsten. Överföring kommer endast att ske inom EU.
5.3 Bitopia använder så kallade cookies för att tillhandahålla Tjänsten. MattePortal använder sig av både sessionsbaserade och permanenta cookies. Användaren samtycker till sådan användning av cookies.
5.4 En Elev kan välja att använda MattePortal under överinseende av en Administratör. Genom att upprätta en Administratör-relation ger Eleven Administratören rätt att se Elevens användarinformation.
5.5 Om en Administratör skapar ett Användarkonto åt en Elev upprättas Administratör-relationen automatiskt och kan inte tas bort av Eleven.

6 Ansvar och ansvarsbegränsning

6.1 Bitopias ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa användarvillkor och tvingande lagstiftning.
Bitopia har ingen skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar Användarens förväntningar eller för Användarens användande av MattePortal. Bitopia ersätter aldrig indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.
6.2 Skada som uppkommit i andra fall än vad som anges ovan ska inte ersättas av Bitopia om Bitopia varit normalt aktsam. Ersättningen för eventuell skada är begränsad till 20 % av användaravtalets värde.
6.3 Användaren är skyldig att hålla Bitopia skadeslöst för skada som orsakas Bitopia på grund av hur Användaren använder Tjänsten, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar MattePortal, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan.

7 Tillämplig lag

7.1 Användaravtalet regleras under svensk lag.
7.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta Användaravtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.